Skip to the navigation Skip to the content

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie 

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met en binnen het kader van het in Duitsland geldende recht inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) en alle andere toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. 

Hierna informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. U kunt deze informatie te allen tijde raadplegen op onze website. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een natuurlijke persoon (betrokkene) direct of indirect kan worden geïdentificeerd, bv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag. 

In deze informatie worden de definities van Verordening (EU) 2016/679 (verordening gegevensbescherming, AVG) gebruikt, die daar met name in art. 4 AVG worden opgesomd. 

Verzameling van gegevens op deze website  

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? 

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in de rubriek "Opmerking over de verantwoordelijke partij" in dit privacybeleid. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier. 

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt. 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor? 

Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op een foutloze dienstverlening op de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens? 

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en alle andere vragen die u op het gebied van gegevensbescherming hebt. 

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden  

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt hoofdzakelijk met zogenaamde analyseprogramma's. 

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming. 

2. Hosting

Externe hosting  

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. 

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het device van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn verplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen. 

Wij gebruiken de volgende hoster: 

NetzWerkstatt GmbH & Co. KG 
An der Schiffbrücke 2 
24768 Rendsburg 

Orderverwerking 

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming, die waarborgt dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de AVG. 

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming  

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. 

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. 

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. 

Nota over de verantwoordelijke organisatie  

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is: 

inotec Barcode Security GmbH 
Havelstr. 1- 3 
24539 Neumünster 
Telefoon: 04321-8709-0 
E-mail: info@inotec.de 

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt. 

Bewaartermijn  

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifiekere bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn. 

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website  

Indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a AVG of Art. 9 para. 2 lit. a AVG indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 9 para. 1 AVG. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de afgifte van persoonsgegevens aan andere landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op grond van artikel 49, lid 1, onder a), AVG. Indien u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie in uw device 

 (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van artikel 25, lid 1, TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. b AVG. Indien uw gegevens bovendien nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op grond van art. 6 lid 1 lit. c AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring verstrekt. 

Functionaris voor gegevensbescherming  

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. 

Functionaris gegevensbescherming Regina Stoiber GmbH 
Jasmin Muhmenthaler-Sturm 
Beneden Zand 9 
94209 Regen 
Telefoon: 09921 9062720 
E-mail: info[at]datenbeschuetzerin.de 

Opmerking over de afgifte van gegevens naar de VS en andere landen  

Wij maken onder meer gebruik van instrumenten van bedrijven die in de VS of in andere landen zijn gevestigd en die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten. 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking  

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast. 

Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)  

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG). 

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING). 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit  

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid  

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is. 

SSL of TLS-versleuteling  

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. 

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen. 

Informatie, schrapping en correctie  

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen in verband met deze en andere vragen die u zou kunnen hebben over persoonsgegevens. 

Recht op beperking van de verwerking  

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen: 

- Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

- Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing. 

- Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing. 

- Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat. 

Bezwaar tegen reclame e-mails  

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails. 

4. Verzameling van gegevens op deze website

Toestemming met Cookiebot  

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw device of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze toestemming te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd). 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemmingen en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Cookiebot slaat dan een cookie op in uw browser om de aan u gegeven toestemmingen of de intrekking ervan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast. 

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c AVG. 

Orderverwerking 

Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen (AVV) gesloten met de hierboven genoemde aanbieder. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming, die garandeert dat deze aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de AVG. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om het verkeer naar onze website te analyseren. Wij delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere gegevens die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld in de loop van uw gebruik van de Diensten. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken.  

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan indien deze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.  

Deze site maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derde partijen die op onze pagina's verschijnen.  

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze site. 

Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken, vindt u in ons Privacybeleid. 

Vermeld uw toestemmings-ID en de datum wanneer u contact met ons opneemt in verband met uw toestemming. 

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.inotec.de, inotec.nl 

Uw huidige status: Alles toestaan.  

Uw toestemming ID: verplichtInstemmingsdatum:  

Toestemming wijzigen   Toestemming intrekken. 

Cookie verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 5/25/22 door Cookiebot:  

Noodzakelijk (3)  

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren. 

Naam Verstrekker Doel Vervaldatum Type 
CookieConsentCookiebot 1 jaarHTTP-Cookie 
Slaat de toestemmingsstatus van de gebruiker op voor cookies op het huidige domein.      
li_gcLinkedIn 2 jaarHTTP cookie 
Slaat de toestemmingsstatus van de gebruiker op voor cookies op het huidige domein.      
test_cookieGoogle 1 dagHTTP cookie 
Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.     

Voorkeuren (2)  

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die van invloed is op de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waarin u zich bevindt.  

NaamVerstrekkerDoelVervaldatumType 
lang [x2]LinkedIn  SessionHTTP Cookie 
Slaat de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een webpagina op    

Statistiek (4)  

Cookies voor statistieken helpen website-eigenaars te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.  

NaamVerstrekkerDoelVervaldatumType 
_gaGoogle 2 jaarHTTP-Cookie 
Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.      
_gatGoogle 1 dagHTTP Cookie 
Gebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken te beperken      
_gidGoogle 1 dagHTTP cookie 
Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.    
AnalyticsSyncGeschiedenisLinkedIn 29 dagenHTTP-Cookie 
Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met een analysedienst van derden.      

Marketing (13)  

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en adverterende derden.  

NaamVerstrekkerDoelVervaldatumType 
_fbpMeta Platforms, Inc. 3 maandenHTTP Cookie
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten weer te geven, bijvoorbeeld realtime aanbiedingen van adverteerders.      
_gcl_auGoogle 3 maandenHTTP cookie 
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met reclame-efficiëntie op websites die hun diensten gebruiken.      
ads/ga-audiencesGoogle SessiePixel Tracker 
Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk zullen converteren naar klanten, opnieuw aan te trekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.      
bcookieLinkedIn 2 jaarHTTP cookie 
Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van embedded diensten te volgen.    
bscookieLinkedIn 2 jaarHTTP cookie 
Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van geïntegreerde diensten te volgen.      
frMeta Platforms, Inc. 3 maandenHTTP cookie 
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten weer te geven, bijvoorbeeld realtime aanbiedingen van adverteerders.      
IDEGoogle 1 jaarHTTP cookie 
Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de gebruiker op de website te registreren en te rapporteren na het bekijken van of het klikken op een van de advertenties van de adverteerder, met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker te tonen.      
lidcLinkedIn 1 dagHTTP cookie 
Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van geïntegreerde diensten te volgen.      
NIDGoogle 6 maandenHTTP-Cookie
Registreert een unieke ID die het toestel van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte reclame.      
pagead/landing [x2]Google SessiePixel Tracker 
Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag op meerdere websites om relevantere advertenties te kunnen presenteren - Hiermee kan de website ook het aantal keren beperken dat dezelfde advertentie wordt getoond.      
trMeta Platforms, Inc. SessiePixel Tracker 
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten weer te geven, bijvoorbeeld realtime aanbiedingen van adverteerders.      
UserMatchHistoryLinkedIn 29 dagenHTTP-Cookie
 Wordt gebruikt om bezoekers over meerdere websites te volgen om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.      

Serverlogbestanden  

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn: 

- browsertype en browserversie 

- Gebruikt besturingssysteem 

- verwijzende URL 

- Hostnaam van de computer die toegang heeft 

- Tijd van de serveraanvraag 

- IP-adres 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. 

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld. 

Contactformulier  

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. 

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b AVG indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de doeltreffende behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen. 

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet. 

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax  

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. 

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b AVG indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet. 

5. Analyse-instrumenten en reclame

Gegevensbeveiliging  

Wij gebruiken SSL of TLS encryptie binnen het website bezoek en om de overdracht van inhoud te beschermen. U kunt dit herkennen aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser, dat uw browser weergeeft wanneer een SSL-verbinding tot stand is gebracht. 

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. 

Google Tag Manager  

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

De Google Tag Manager is een instrument waarmee wij tracking- of statistische instrumenten en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Zij dient alleen om de via haar geïntegreerde instrumenten te beheren en uit te spelen. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten. 

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van diverse hulpmiddelen op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het device van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Google Analytics  

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder diverse gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve device van de websitebezoeker. 

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het device van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

IP-anonimisering 

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. 

Browser plugin 

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Orderverwerking 

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe. 

Google remarketing  

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijv. het klikken op bepaalde producten) om u in te delen in bepaalde reclamedoelgroepen en u vervolgens passende reclameboodschappen voor te schotelen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting). 

Bovendien kunnen de reclamedoelgroepen die met Google Remarketing zijn aangemaakt, worden gekoppeld aan de overkoepelende functies van Google. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene device (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een andere device (bijv. tablet of pc). 

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: www.google.com/settings/ads/onweb/. 

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn producten zo doeltreffend mogelijk op de markt te brengen. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het device van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: policies.google.com/technologies/ads;

Doelgroepvorming met afstemming op de klant 

Om doelgroepen te creëren, maken wij onder meer gebruik van Google Remarketing's customer matching. In dit proces dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Indien de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-account, krijgen zij geschikte reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bv. op YouTube, in Gmail of in de zoekmachine). 

Google Conversion Tracking 

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Met conversietracking van Google kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde handelingen heeft verricht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan op welke knoppen op onze website hoe vaak werd geklikt en welke producten bijzonder vaak werden bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren het totale aantal gebruikers kennen die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor de identificatie. 

Het gebruik van Google conversion tracking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het device van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Meer informatie over Google-conversietracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google DoubleClick  

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick"). 

DoubleClick wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties aan u te tonen in het advertentienetwerk van Google. De advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de respectieve kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in banneradvertenties die zijn gekoppeld aan DoubleClick. 

Om op interesses gebaseerde reclame aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de betrokken kijker kunnen herkennen en hem of haar in verband kunnen brengen met de bezochte websites, kliks en andere informatie over het gebruikersgedrag. Daartoe gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt gecombineerd tot een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde reclame aan de betrokken gebruiker te tonen. 

Google DoubleClick wordt gebruikt in het belang van gerichte reclamemaatregelen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in de device van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven, verwijzen wij u naar de volgende links: policies.google.com/technologies/ads en adssettings.google.com/authenticated. 

Facebook Pixel en Faceobok Custom Audience  

Deze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. 

Hiermee kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd. 

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook buiten Facebook. Op dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder geen invloed worden uitgeoefend. 

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het device van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en de-de.facebook.com/help/566994660333381. 

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de doorgifte plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

 

Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven. 

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de mededelingen van Facebook over gegevensbescherming: de-de.facebook.com/about/privacy/. 

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in het gedeelte Instellingen voor advertenties op www.facebook.com/ads/preferences/. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook. 

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. 

Facebook Signal  

Wij gebruiken Facebook Signal. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en Facebook-geschiedenis, en demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame met behulp van Facebook Signal. Als u een Facebook-account hebt, worden de bezoekersgegevens van Facebook Signal gekoppeld aan uw Facebook-account en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken op te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers. 

LinkedIn Insight Tag  

Deze website maakt gebruik van de Insight Tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. 

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag 

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker bij LinkedIn is geregistreerd, kunnen wij onder meer de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, bedrijfstak en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectieve doelgroepen. Bovendien kunnen wij LinkedIn Insight Tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemeting kan ook worden uitgevoerd over verschillende apparaten heen (bv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie waarmee wij bezoekers van onze website gerichte reclame kunnen tonen buiten de website om, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de adressaat van de reclame plaatsvindt. 

LinkedIn zelf verzamelt ook zogenaamde logbestanden (URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden verkort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden over verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identifiers van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen gewist. 

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn zal de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers opslaan op zijn servers in de VS en gebruiken in het kader van zijn eigen reclamemaatregelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn op www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

Rechtsgrondslag 

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het device van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: www.linkedin.com/legal/l/dpa en www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. 

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag 

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

LinkedIn Ads 

Deze site maakt gebruik van LinkedIn Ads om advertenties weer te geven. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. 

Cookies en andere technologieën stellen ons in staat het gebruik van de website te analyseren en vervolgens de informatie over uw bezoek aan onze site te evalueren. Deze gegevens van u worden doorgegeven aan de provider en alleen gebruikt voor de analyse van onze site. 

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a. AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De opslagperiode van uw gegevens wordt bepaald door de aanbieder. 

Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn is te vinden op: www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

6. Newsletter

Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Voor de verwerking van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hieronder worden beschreven. 

CleverReach  

Deze website gebruikt CleverReach om nieuwsbrieven te versturen. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna "CleverReach"). CleverReach is een dienst waarmee de verzending van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert ten behoeve van het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op servers van CleverReach in Duitsland of Ierland. 

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Wij kunnen onder meer analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Meer informatie over de analyse van gegevens door CleverReach-nieuwsbrieven is beschikbaar op: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/. 

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast. 

Als u niet wilt dat CleverReach uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link. 

De gegevens die u verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast. 

Nadat u zich hebt uitgeschreven van de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang. 

Voor meer details verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsbepalingen van CleverReach op: www.cleverreach.com/de/datenschutz/. 

Orderverwerking 

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de GDPR. 

7. Plugins en Tools

YouTube met verbeterde gegevensbescherming  

Deze website bevat video's van YouTube. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. 

Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners is echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Ongeacht of je een video bekijkt, legt YouTube dus een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. 

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account. 

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw device opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. vingerafdrukken van apparaten). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. 

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben. 

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het device van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube, zie hun privacybeleid op: policies.google.com/privacy;

 Google Translate  

Om onze website in andere talen beschikbaar te maken, maken wij gebruik van Google Translate. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. 

 Om redenen van gegevensbescherming is Google Translate in de standaardinstelling gedeactiveerd. Google Translate wordt alleen geactiveerd wanneer u actief een andere taal selecteert. Daarbij worden gegevens doorgegeven aan Google. Naast de URL van de bezochte pagina wordt ook uw IP-adres doorgegeven. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de verwerking van 21data. De omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden en de opslagtermijnen worden bepaald door Google.  

Informatie over hoe Google met uw gegevens omgaat, vindt u rechtstreeks bij Google: 

http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/ 

LeadInfo

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen bij LeadInfo voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden op basis van legitieme belangen van de websitebeheerder volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De provider van LeadInfo is Leadinfo / Team.Blue Gmbh, Bunsenstr. 19, 40215 Düsseldorf, Duitsland.

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt, waarmee bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik worden verzameld. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De gegevens die worden opgeslagen als onderdeel van LeadInfo worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichtingen zijn om ze te bewaren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door op deze link www.leadinfo.com/de/opt-out-de/ te klikken om te voorkomen dat LeadInfo in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Dit zal een opt-out cookie voor deze website op uw apparaat plaatsen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, dient u opnieuw op deze link te klikken.

Ga voor meer informatie over de gegevensbescherming van LeadInfo naar: www.leadinfo.com/de/datenschutz/.

Orderverwerking
Voor het gebruik van de bovenstaande dienst hebben wij een overeenkomst voor orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een overeenkomst die vereist is door de wet op gegevensbescherming en die garandeert dat deze dienst de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

8. Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsbetrekking (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (AVG), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. 

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd. 

9. Audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking 

Een van de middelen die wij gebruiken om met onze cliënten te communiceren is online conferencing. De specifieke instrumenten die wij gebruiken, staan hieronder vermeld. Indien u met ons communiceert door middel van een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonsgegevens door ons en de aanbieder van het desbetreffende conferentie-instrument verzameld en verwerkt. 

De conferencing tools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/ingeeft om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Voorts verwerken de conferentie-instrumenten de duur van de conferentie, het begin en het einde (tijdstip) van de deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" in verband met het communicatieproces (metadata). 

Bovendien verwerkt de aanbieder van het instrument alle technische gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de online-communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker, alsmede het type verbinding. 

Indien binnen het instrument inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van het instrument. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloud-opnamen, chat/anti-berichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld. 

Wij wijzen u erop dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte instrumenten. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de desbetreffende provider. Voor nadere informatie over de gegevensverwerking door de conferentie-instrumenten verwijzen wij u naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve gebruikte instrumenten, die wij onder deze tekst hebben opgenomen. 

Doel en rechtsgrondslag 

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om onze klanten bepaalde diensten aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. b AVG). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f AVG). Indien om toestemming is verzocht, worden de instrumenten in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. 

Bewaartermijn 

De gegevens die wij rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelen, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw device totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. 

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor nadere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentiemiddelen. 

Gebruikte conferentie-instrumenten 

Wij gebruiken de volgende conferencing tools: 

Microsoft Teams  

We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Voor details over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Microsoft Teams: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. 

Orderverwerking 

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst gesloten voor de verwerking van bestellingen (AVV). Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming, die waarborgt dat deze aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de AVG. 

10. Eigen diensten

Behandeling van gegevens van aanvragers  

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via een online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld. 

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling 

Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken, enz.) voor zover dit noodzakelijk is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), Art. 6 lid 1 lit. b AVG (algemeen aangaan van een overeenkomst) en - indien u uw toestemming heeft gegeven - Art. 6 lid 1 lit. a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie. 

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van artikel 26 BDSG en artikel 6, lid 1, onder b), AVG in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen met het oog op de uitvoering van de arbeidsverhouding. 

Bewaartermijn van de gegevens 

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 par. 1 lit. f AVG). De gegevens zullen dan worden gewist en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog nodig zullen zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer het doel van verdere opslag niet meer van toepassing is. 

Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a AVG) of indien wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen. 

Onze social media sites  

Gegevensverwerking via sociale netwerken 

Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen op sociale netwerken. De door ons gebruikte sociale netwerken vindt u hieronder in detail. 

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen over het algemeen een uitgebreide analyse maken van uw gebruikersgedrag wanneer u hun website bezoekt of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bv. like-buttons of reclamebanners). Door onze sociale media te bezoeken, worden talrijke verwerkingen in gang gezet die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail: 

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter onder bepaalde omstandigheden ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende sociale media portaal. In dat geval vindt de gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw device worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren. 

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale media portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Op voorwaarde dat u een account hebt bij het respectieve sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd. 

Wij wijzen u er tevens op dat wij niet alle verwerkingsprocedures op de portaalsites van de sociale media kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsprocedures derhalve worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale media portaal. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve portaalsites van de sociale media. 

Rechtsgrondslag 

Onze aanwezigheid in de sociale media is bedoeld om een zo volledig mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bv. toestemming in de zin van art. 6, lid 1, onder a), AVG). 

Verantwoordelijke persoon en uitoefening van rechten 

Als u een van onze sociale mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in gang worden gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende sociale media portaal (bijv. tegenover Facebook) doen gelden. 

Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale media portalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de sociale media portalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider. 

Bewaartermijn 

De gegevens die wij rechtstreeks via de sociale media hebben verzameld, worden uit onze systemen gewist zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw device totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet. 

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bv. in hun privacybeleid, zie hieronder). 

Sociale netwerken in detail  

Facebook 

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. 

Wij hebben een gezamenlijke verwerkersovereenkomst (Controller Addendum) gesloten met Facebook. In deze overeenkomst wordt gespecificeerd voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 

U kunt uw reclame-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in: www.facebook.com/settings;

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en de-de.facebook.com/help/566994660333381. 

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: www.facebook.com/about/privacy/. 

XING 

Wij hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van XING: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 

LinkedIn 

Wij hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies. 

Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, kunt u de volgende link gebruiken: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: www.linkedin.com/legal/l/dpa en www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. 

Voor details over hun omgang met uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

YouTube 

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u vinden in het privacybeleid van YouTube: policies.google.com/privacy;

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De verstrekker van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, help.instagram.com/519522125107875 en de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor details over hun omgang met uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: help.instagram.com/519522125107875.