Gegevensbescherming

Verklaring over de Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene instructies

De volgende informatie geeft u eenvoudig inzicht in hetgeen er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Uitgebreide informatie over bescherming van deze gegevens treft u in onderstaande privacyverklaring aan.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor gegevensregistratie op deze website?

De exploitant van de website is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website. De contactgegevens van de exploitant treft u in de disclaimer van deze website aan.

Hoe registreren we uw gegevens?

Wij ontvangen enerzijds uw gegevens doordat u ze aan ons meedeelt. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die u in een contactformulier invult.

Weer andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van onze website door onze IT-systemen geregistreerd. Het gaat daarbij voornamelijk om technische gegevens (bv. browser, besturingssysteem of tijdstip van benadering van de website). Deze gegevens worden automatisch en onmiddellijk geregistreerd zodra u onze website bezoekt.

Waarom uw gegevens?

Een deel van de gegevens word opgevraagd om er voor te zorgen dat u probleemloos onze website kunt gebruiken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruik van de website.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om gratis informatie te ontvangen over herkomst, doel en de gebruikers van de van u opgeslagen gegevens. U heeft tevens het recht correctie, vergrendeling of verwijdering van deze gegevens van ons te eisen. Hiervoor - evenals voor overige vragen met betrekking tot het thema gegevensbeveiliging - kunt u zich te allen tijde bij het in de disclaimer genoemde adres tot ons wenden. Tevens kunt u natuurlijk uw beklag doen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurd voornamelijk met behulp van cookies en analysesoftware. Normaalgesproken vindt de analyse van uw surfgedrag anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u herleidt worden. U kunt deze analyse voorkomen door van bepaalde tools geen gebruik te maken. Nadere info hierover treft u in dit document aan. U kunt eveneens bezwaar maken tegen deze analyse. Nadere info hierover treft u tevens in dit document aan.

2. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving als ook conform deze privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens verzameld worden en waarvoor we ze gebruiken. Ze licht tevens toe met welk doel dit gebeurt.

We wijzen u er op dat er bij gegevensuitwisseling op het internet (bv bij communicatie middels e-mail) beveiligingslekken kunnen ontstaan. Het is onmogelijk alle gegevens volledig en altijd te beschermen tegen toegang van derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de Gegevensverwerking op deze website is:

Inotec Barcode Security BV

Bijsterhuizen 3009

6604LP Wijchen 

Nederland

Telefoon: 024-3450480

E-Mail: info@--no-spam--inotec.nl

De verantwoordelijk instantie is de natuurlijke- of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen over doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. Namen, e-mailadressen e.d.) beslist.

Herroeping van uw instemming met gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn enkel met uw uitdrukkelijke instemming mogelijk. U kunt een eerder gegeven instemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een vormvrije mededeling per mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking van de instemming verwerkte gegevens wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Beroep bij de verantwoordelijke toezichthouder

In het geval van schending van uw privacy kunt hiervan melding maken bij de verantwoordelijk toezichthouder. De verantwoordelijk toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U vindt de contactgegevens van de AP via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw instemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd hebben verwerkt, in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover u de directe overdraging van deze informatie aan een andere verantwoordelijke verlangt, vindt dit enkel plaats indien technisch mogelijk.

SSL- en TLS-Versleuteling

Deze website gebruikt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke content, zoals bijvoorbeeld bestelling of aanvragen, die u aan ons als exploitant van de website stuurt, een SSL- en/of TLS versleuteling.

Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat in de adresregel van uw browser “http://” in “https://” verandert. U herkent tevens aan het slotje dat in de adresregel verschijnt.

Indien een verbinding versleuteld is, kunnen de gegevens, die u met ons uitwisselt niet door derden meegelezen worden.

Informatie, Afsluiting, Verwijdering

U heeft in het kader van het geldende recht te allen tijde het recht op gratis informatie over de van u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van deze gegevens, de ontvangers van deze info en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Daarnaast heeft u – indien van toepassing – een recht op correctie, afsluiting of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u zich te allen tijde wenden tot de bovenstaande verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website.

Geen reclame mail

Het gebruik van de alhier genoemde mailadres(sen) ten behoeve van de verzending van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame of informatie word hierbij niet toegestaan. DE exploitant van de website behoudt zich nadrukkelijk het recht tot het nemen van gerechtelijke stappen voor indien het geval er toch ongevraagd bovenstaande mails worden gestuurd (denk aan Spam mails).

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

Vele websites gebruiken cookies. Deze cookies veroorzaken geen schade op uw apparaat en ze bevatten ook geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruikersvriendelijk effectief en zeker weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer en in uw browser opgeslagen worden.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zgn. “sessioncookies”. Deze worden nadat u onze website verlaat automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig tot dat u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser te herkennen bij een eventueel volgend bezoek aan onze website.

U kunt u browser zo configureren dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en u steeds opnieuw toestemming voor de plaatsing er van moet geven. U kunt tevens uw browser zo instellen dat u cookies in specifieke gevallen - of altijd - niet accepteert. Daarnaast kunt u aangeven dat u altijd cookies wil verwijderen na het sluiten van uw browser. Indien u cookies deactiveert kan de volledige functionaliteit van de website niet gegarandeerd worden.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor de electronische communicatie of voor het gebruik van bepaalde door u gewenste functionaliteit (bv. het boodschappenmandje, worden op basis van Art. 8 lid 1 van de AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang. Aangezien het opslaan van cookies noodzakelijk is voor het technisch foutvrij en optimale weergeven van de diensten. Voor zover er sprake is van de opslag van andersoortige cookies (bv cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), worden die separaat in deze privacyverklaring behandeld.

Server-Log-Dateien

De Exploitant van deze website slaat automatisch informatie op in zgn. serverlog-files. Deze worden door uw browser automatisch aan ons doorgegeven. Het gaat dan over:

  • browsertype und versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostname van het apparaat dat toegang vraagt
  • Tijdstip van Serverrequest
  • IP-Adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Rechtvaardiging van deze gegevensverwerking vinden we in Art. 8 lid 1 van de AVG aangezien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkenen en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst

Contactformulier

Indien u ons middels het contactformulier een (aan-)vraag toestuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier inclusief de door u aldaar aangegeven contactgegevens, opgeslagen. Dit zodat we uw aanvraag verder kunnen bewerken en kunnen antwoorden op eventuele aansluitende vragen uwerzijds. Deze gegevens worden niet zonder uw instemming doorgegeven aan derden.

De verwerking van de in het contactformulier aangegeven gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw instemming. (Art. 8 lid1 AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken hiervoor volstaat een vormvrije mededeling per mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking van de instemming verwerkte gegevens wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De door u in het contactformulier aangegeven informatie verblijft bij ons, tot dat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, u uw instemming intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingend recht – in het bijzonder bewaarplichten – geldt onverminderd.

4. Analyse Tools en Reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functionaliteit van Google Analytics. Aanbieder van deze diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zgn. „cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het websitegebruik door u mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website worden normaliter overgedragen aan een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies is gebaseerd op Art.8 lid 1 sub f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang in de analyse van het gebruiksgedrag, om zowel zijn online-aanbod als ook zijn reclame te optimaliseren.

IP Anonimisering

Deze website maakt gebruik van IP-anonimisering (IP-masking). Bij adressen uit lidstaten van de Europese Unie en andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden de laatste acht cijfers van het IP-adres afgekapt / geanonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden, waarna het door Google-servers in de Verenigde Staten wordt afgekort. Namens de provider van de website gebruikt Google deze informatie om voor de beheerder van de website uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten, en andere diensten te leveren die verband houden met de websiteactiviteiten en het internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser. Bent u zich er dan echter van bewust dat dit een beperkte functionaliteit van deze website tot gevolg kan hebben. Daarnaast kunt u verhinderen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Google Analytics uitschakelen

U kunt het gebruik van Google Analytics uitschakelen door op de volgende link te klikken. Door dat te doen wordt een "opt-out cookie" op uw computer geïnstalleerd, die de verzameling van uw gegevens als u later nogmaals deze website bezoekt verhindert: Google Analytics deaktivieren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van gegevens vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of op http://www.google.com/policies/privacy/. Op deze website werd GoogleAnalytics uitgebreid met de code „anonymizeIp“. Dit zorgt voor anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-Masking).

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken functionaliteit van Google Analytics Remarketing in samenhang met de apparaatoversteigende functionaliteit van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder van deze diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing gecreëerde reclame-doelgroepen met de apparaat-overstijgende functies van Google Adwords en Google DoublClick te verbinden. Op deze manier kunnen aan uw interesses aangepaste , gepersonaliseerde reclameboodschappen, die in samenhang met eerder gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bv. mobiele telefoon) aan uw aangepast werden, ook op één van uw andere apparaten (bv. een tablet) getoond worden.

Als uw hiermee in hebt gestemd, dan verbindt Google met dit doel uw web- en app-surfgedrag met uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk apparaat – waarop u zich met uw Googel-account hebt aangemeld – dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten getoond worden.

Ter ondersteuning van deze functionaliteit registreert Google Analytics ge-authentificeerde IDs van de gebruikers. Deze IDs worden tijdelijk met onze Google-Analyitcs gegevens verbonden, om doelgroepen voor de apparaat-overstijgende reclames te definiëren en te genereren.

U kunt de apparaat-overstijgende remarketing / targeting structureel uitschakelen, door het u gepersonaliseerde reclame in uw Google-account deactiveert. Volg hier voor de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het combineren en samenvatten van de gegevens in uw Google-account vindt enkel plaats op basis van uw instemming. Deze instemming geeft u bij Google af en daar kunt u de instemming ook weer intrekken. (Art. 8 lid1 AVG sub A). Bij gegevensregistratie die niet in uw Google-account gecombineerd wordt (bv. omdat u geen Google-account heeft, of omdat u geen toestemming heeft gegeven) berust de registratie van gegevens op Art. 8 lid1 AVG sub f . Het gerechtvaardigde belang gaat voort uit dat de website-exploitant een belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers, dit ten behoeve van reclamedoeleinden.

Nadere informatie en vindt u in de Privacyverklaring van Google via: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords und Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online reclama-programma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google Adwords gebruiken wij het zogenaamde conversion-tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt wordt een cookie t.b.v. conversion-tracking geplaatst. Bij cookies handelt het zich hier opnieuw om kleine tekstbestanden, die de browser op het apparaat van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet ter persoonlijke identificatie gebruikt. Bezoekt de gebruiker pagina’s van deze website terwijl het cookie nog niet is vervallen, dan kan Google en kunnen wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de specifieke pagina is doorgestuurd.

Iedere Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen niet over de verschillende websites van AdWords-klanten gevolgd worden. Een van de meerwaardes van Conversion-Cookies schuilt in de bijdrage die ze leveren aan het samenstellen Conversiestatistieken voor AdWords klanten die besloten hebben te erken met conversie-trakcing. Google AdWords klanten krijgen informatie m.b.t. het totaal aantal bezoekers die op hun advertenties geklikt hebben en naar een conversie-pagina doorgestuurd werden. Men krijgt echter geen informatie waarmee gebruikers individueel herkent kunnen worden. Als u niet aan de trakcing wilt deelnemen, kunt u dit uitschakelen, door in uw internetbrowser, het opslaan van Cookies van Google Conversion-Tracking eenvoudig weg uitschakeld. U wordt dan niet in de conversiestatistieken opgenomen.

De opslag van Conversion- Cookies geschiedt op basis van Art. 8 lid1 AVG sub F. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn aanbod op het web als ook zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie m.b.t. Google AdWords en Google Conversion- Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt u browser instellingen zo aanpassen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en u iedere keer toestemming moet geven voor de plaatsing er van. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u het plaatsen van cookies in bepaalde gevallen altijd uitschakelt, of dat cookies worden gewist na het sluiten van uw browser. Indien u cookies deactiveert, kann de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt ten behoeve van conversieregistratie het bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Hiermee kan het gedrag van een paginabezoeker gevolgd worden. Dit gebeurt nadat een gebruiker op een facebookadvertentie heeft geklikt en naar een website van de aanbieder is doorgestuurd. Hierdoor kan de effectiviteit van de facebookreclame voor statistische- en marktonderzoeks-doeleinden geanalyseerd worden en toekomstige reclameactiviteiten geoptimaliseerd worden

De verkregen gegevens zijn voor ons als exploitant van de website anoniem. We kunnen ze niet herleiden tot de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met een gebruiker account mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden - conform Facebooks eigen Facebook- gegevensbeleid gebruiken kan. Hierdoor kan Facebook het plaatsen van Advertenties op pagina’s van Facebook, maar ook buiten Facebook mogelijk maken. Op dit gebruik van gegevens hebben wij als exploitant van deze website geen invloed.

In het gegevensbeleid van Facebook treft u tevens nadere info ter bescherming van uw privésfeer aan: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt tevens de „Remarketing-Functie” “Custom Audiences” onder instellingen voor reclames via https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Hiervoor moet u bij Facebook ingelogd zijn.

Indien u geen Facebook-account heeft kunt u gebruiksafhankelijke-reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

5. Newsletter

Newslettergegevens

Indien u gebruik wilt maken van de op deze website aangeboden Newsletter, hebben wij u Mailadres, maar ook aanvullende info van u nodig. Deze info gebruiken we om vast te stellen dat u de eigenaar van dit mailadres bent en u instemt met het ontvangen van de Newsletter. Andere informatie wordt niet of enkel op vrijwillige basis verkregen. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor de verzending van aangevraagde informatie en de gegevens wordt niet doorgegeven aan derden.

De verwerking van de in het aanvraagformulier aangegeven gegevens vindt enkel op basis van uw instemming plaats. (Art. 8 lid1 AVG Sub A). De gegeven instemming om uw gegevens op te mogen slaan als ook de toestemming om van deze gegevens gebruik te maken voor de verzending van newsletter, kunt u te allen tijde herroepen middels de link in de newsletter. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking van de instemming verwerkte gegevens wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De door u aan ons (met als doel het ontvangen van onze newsletter) aangeleverde gegevens worden door ons, tot het moment dat u zich uitschrijft voor de newsletter opgeslagen en na afmelding voor de newsletter verwijderd. Gegevens die met een ander doel bij ons werden opgeslagen (bv. Mailadressen voor het ledendeel van onze site) worden hier niet door beïnvloed.

CleverElements

Deze Website maakt gebruik van CleverElements voor de verzending van Newsletters. Aanbeider van deze diensten is CleverElements GmbH, Prinzessinnenstr. 19-20, 10969 Berlin (Deutschland).

CleverElements is een dienst waarmee o.a. het verzenden van newsletters georganiseerd en geanalyseerd kann worden. De door u – met als doel de newsletterontvangst – ingegeven gegevens, worden op de servers van CleverElements in Duitsland opgeslagen.

Indien u geen analyse door CleverElements wilt, moet u zich niet abonneren op de newsletter of zich hiervoor afmelden. Hiervoor stellen we in elke nieuwsbrief een afmeldlink ter beschikking. U kunt zich tevens direct via deze website afmelden voor de newsletter.

Datenanalyse durch CleverElements

Met behulp van CleverElements is het voor ons mogelijk onze newsletter campagnes te analyseren. Zo kunnen wij o.a. zien of een newsletter bericht geopend is en welke links al dan niet aangeklikt zijn. Op deze wijze kunnen we o.a. vaststellen, welke links vaak aangeklikt zijn.

CleverElements zorgt er ook voor dat we de ontvangers van de newsletter kunnen indelen in categoriën (bv. woonplaats). Op deze manier kunnen we de inhoud van de nieuwsbrief beter afstemmen op de ontvangers.

Uitgebreide informatie over de functionaliteit van CleverElements vindt u via de volgende link: https://cleverelements.com/product.

Rechtsgrond

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw instemming (Art. 8 lid1 AVG Sub A) U kunt uw instemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking van de instemming verwerkte gegevens wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Duur van de opslag

De door u - ten behoeve van de ontvangst van onze newsletter – aan ons aangeleverde gegevens worden door ons, tot het moment van uitschrijving, opgeslagen. Na uw uitschrijving worden deze gegevens, zowel van onze servers, als ook van de servers van CleverElements verwijderd. Gegevens die met een ander doel bij ons werden opgeslagen (bv. Mailadressen voor het ledendeel van onze site) worden hier niet door beïnvloed.

Verwerkingsovereenkomst

Wij hebben met CleverElements een overeenkomst gesloten waarin we CleverElements verplichten de gegevens van onze klanten / contacten te beschermen en ze niet aan derden door te geven. Nadere info hierover treft u in de privacyverklaring van CleverElements aan: https://cleverelements.com/imprint.

6. Plugins und Tools

Google Maps

Middels een API gebruikt deze website de Kaartendienst Google Maps. Aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om dit gebruik mogelijk te maken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaalgesproken naar een Google server in de USA gestuurd en aldaar opgeslagen. De exploitant van de website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps geschiedt om er voor te zorgen dat onze online-content aansprekend wordt gepresenteerd en de door ons aangegeven adressen eenvoudig kunnen worden gevonden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang conform Art. 8 lid1 AVG Sub F.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de privacy policy van Google

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. U kunt e registratie door Google Analytics verhinderen door op onderstaande link te klikken. Indien u klikt wordt er Opt-Out-Cookie geplaatst, die het registreren van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website verhindert. Google Analytics deaktivieren

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en Privacybelied vindt u via: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en via https://www.google.nl/intl/nl/policies/.

Op deze website werd GoogleAnalytics uitgebreid met de code „anonymizeIp“. Dit zorgt voor anonieme registratie van IP-adressen (zgn. IP-Masking).

Actueel

inotec Nederland, Toepassingen, Magazijnen, Logistiek, Assetmanagement, Bibliotheken, Industrie, Medisch en farma, Productbeveiliging, Pressemitteilung
Toepassingen, Magazijnen, Logistiek, Assetmanagement, Bibliotheken, Industrie, Medisch en farma, Productbeveiliging

Inotec introduceert een nieuw hittebestendig – on metal – RFID etiket

14.03.2016

Inotag heat on metal 2.0 De laatste toevoeging aan de...

meer