Bescherming van uw gegevens

Verklaring over de Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene instructies

De volgende informatie geeft u eenvoudig inzicht in hetgeen er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Uitgebreide informatie over bescherming van deze gegevens treft u in onderstaande privacyverklaring aan.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor gegevensregistratie op deze website?

De exploitant van de website is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website. De contactgegevens van de exploitant treft u in de disclaimer van deze website aan.

Hoe registreren we uw gegevens?

Wij ontvangen enerzijds uw gegevens doordat u ze aan ons meedeelt. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die u in een contactformulier invult.

Weer andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van onze website door onze IT-systemen geregistreerd. Het gaat daarbij voornamelijk om technische gegevens (bv. browser, besturingssysteem of tijdstip van benadering van de website). Deze gegevens worden automatisch en onmiddellijk geregistreerd zodra u onze website bezoekt.

Waarom uw gegevens?

Een deel van de gegevens word opgevraagd om er voor te zorgen dat u probleemloos onze website kunt gebruiken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruik van de website.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om gratis informatie te ontvangen over herkomst, doel en de gebruikers van de van u opgeslagen gegevens. U heeft tevens het recht correctie, vergrendeling of verwijdering van deze gegevens van ons te eisen. Hiervoor - evenals voor overige vragen met betrekking tot het thema gegevensbeveiliging - kunt u zich te allen tijde bij het in de disclaimer genoemde adres tot ons wenden. Tevens kunt u natuurlijk uw beklag doen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurd voornamelijk met behulp van cookies en analysesoftware. Normaalgesproken vindt de analyse van uw surfgedrag anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u herleidt worden. U kunt deze analyse voorkomen door van bepaalde tools geen gebruik te maken. Nadere info hierover treft u in dit document aan. U kunt eveneens bezwaar maken tegen deze analyse. Nadere info hierover treft u tevens in dit document aan.

2. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving als ook conform deze privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens verzameld worden en waarvoor we ze gebruiken. Ze licht tevens toe met welk doel dit gebeurt.

We wijzen u er op dat er bij gegevensuitwisseling op het internet (bv bij communicatie middels e-mail) beveiligingslekken kunnen ontstaan. Het is onmogelijk alle gegevens volledig en altijd te beschermen tegen toegang van derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de Gegevensverwerking op deze website is:

Inotec Barcode Security BV

Bijsterhuizen 3009

6604LP Wijchen 

Nederland

Telefoon: 024-3450480

E-Mail: info@--no-spam--inotec.nl

De verantwoordelijk instantie is de natuurlijke- of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen over doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. Namen, e-mailadressen e.d.) beslist.

Herroeping van uw instemming met gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn enkel met uw uitdrukkelijke instemming mogelijk. U kunt een eerder gegeven instemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een vormvrije mededeling per mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking van de instemming verwerkte gegevens wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Beroep bij de verantwoordelijke toezichthouder

In het geval van schending van uw privacy kunt hiervan melding maken bij de verantwoordelijk toezichthouder. De verantwoordelijk toezichthouder in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U vindt de contactgegevens van de AP via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw instemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd hebben verwerkt, in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover u de directe overdraging van deze informatie aan een andere verantwoordelijke verlangt, vindt dit enkel plaats indien technisch mogelijk.

SSL- en TLS-Versleuteling

Deze website gebruikt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke content, zoals bijvoorbeeld bestelling of aanvragen, die u aan ons als exploitant van de website stuurt, een SSL- en/of TLS versleuteling.

Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat in de adresregel van uw browser “http://” in “https://” verandert. U herkent tevens aan het slotje dat in de adresregel verschijnt.

Indien een verbinding versleuteld is, kunnen de gegevens, die u met ons uitwisselt niet door derden meegelezen worden.

Informatie, Afsluiting, Verwijdering

U heeft in het kader van het geldende recht te allen tijde het recht op gratis informatie over de van u opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van deze gegevens, de ontvangers van deze info en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Daarnaast heeft u – indien van toepassing – een recht op correctie, afsluiting of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u zich te allen tijde wenden tot de bovenstaande verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website.

Geen reclame mail

Het gebruik van de alhier genoemde mailadres(sen) ten behoeve van de verzending van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame of informatie word hierbij niet toegestaan. DE exploitant van de website behoudt zich nadrukkelijk het recht tot het nemen van gerechtelijke stappen voor indien het geval er toch ongevraagd bovenstaande mails worden gestuurd (denk aan Spam mails).

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

Vele websites gebruiken cookies. Deze cookies veroorzaken geen schade op uw apparaat en ze bevatten ook geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruikersvriendelijk effectief en zeker weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer en in uw browser opgeslagen worden.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zgn. “sessioncookies”. Deze worden nadat u onze website verlaat automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig tot dat u ze verwijdert. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser te herkennen bij een eventueel volgend bezoek aan onze website.

U kunt u browser zo configureren dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en u steeds opnieuw toestemming voor de plaatsing er van moet geven. U kunt tevens uw browser zo instellen dat u cookies in specifieke gevallen - of altijd - niet accepteert. Daarnaast kunt u aangeven dat u altijd cookies wil verwijderen na het sluiten van uw browser. Indien u cookies deactiveert kan de volledige functionaliteit van de website niet gegarandeerd worden.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor de electronische communicatie of voor het gebruik van bepaalde door u gewenste functionaliteit (bv. het boodschappenmandje, worden op basis van Art. 8 lid 1 van de AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang. Aangezien het opslaan van cookies noodzakelijk is voor het technisch foutvrij en optimale weergeven van de diensten. Voor zover er sprake is van de opslag van andersoortige cookies (bv cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), worden die separaat in deze privacyverklaring behandeld.

Server-Log-Dateien

De Exploitant van deze website slaat automatisch informatie op in zgn. serverlog-files. Deze worden door uw browser automatisch aan ons doorgegeven. Het gaat dan over:

  • browsertype und versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostname van het apparaat dat toegang vraagt
  • Tijdstip van Serverrequest
  • IP-Adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Rechtvaardiging van deze gegevensverwerking vinden we in Art. 8 lid 1 van de AVG aangezien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkenen en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst

Contactformulier

Indien u ons middels het contactformulier een (aan-)vraag toestuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier inclusief de door u aldaar aangegeven contactgegevens, opgeslagen. Dit zodat we uw aanvraag verder kunnen bewerken en kunnen antwoorden op eventuele aansluitende vragen uwerzijds. Deze gegevens worden niet zonder uw instemming doorgegeven aan derden.

De verwerking van de in het contactformulier aangegeven gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw instemming. (Art. 8 lid1 AVG). U kunt uw instemming te allen tijde intrekken hiervoor volstaat een vormvrije mededeling per mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking van de instemming verwerkte gegevens wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De door u in het contactformulier aangegeven informatie verblijft bij ons, tot dat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, u uw instemming intrekt of het doel van de gegevensopslag wegvalt (bv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingend recht – in het bijzonder bewaarplichten – geldt onverminderd.

4. Analyse Tools en Reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functionaliteit van Google Analytics. Aanbieder van deze diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zgn. „cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het websitegebruik door u mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website worden normaliter overgedragen aan een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies is gebaseerd op Art.8 lid 1 sub f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang in de analyse van het gebruiksgedrag, om zowel zijn online-aanbod als ook zijn reclame te optimaliseren.

IP Anonimisering

Deze website maakt gebruik van IP-anonimisering (IP-masking). Bij adressen uit lidstaten van de Europese Unie en andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden de laatste acht cijfers van het IP-adres afgekapt / geanonimiseerd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden, waarna het door Google-servers in de Verenigde Staten wordt afgekort. Namens de provider van de website gebruikt Google deze informatie om voor de beheerder van de website uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten, en andere diensten te leveren die verband houden met de websiteactiviteiten en het internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser. Bent u zich er dan echter van bewust dat dit een beperkte functionaliteit van deze website tot gevolg kan hebben. Daarnaast kunt u verhinderen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.